Sissejuhatus

Valikkursus “Tarkvara analüüs ja testimine” on osa gümnaasiumi informaatika ainekavast.
Kursuse eesmärgiks on tutvustada tarkvara analüüsi ja testimise protsesse, analüütiku ja testija ametit ja tööülesandeid. See kursus on eelkõige mõeldud neile tarkvara-arendustiimi liikmetele, kes ise sügavamalt programmeerimisest huvitatud ei ole. Samas soovitame võimaluse korral selle kursuse läbida ka tarkvara-arendusmeeskonna juhi ja programmeerija rollist huvitatud õpilastel. Kursusel osalejal oleks kasu eelteadmistest, mida on võimalik omandada eelneval valikkursusel “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine”.

See kursus on eelkõige mõeldud neile tarkvara-arendustiimi liikmetele, kes ise programmeerimisest huvitatud ei ole. Samas soovitame võimaluse korral selle kursuse läbida ka tarkvara-arendusmeeskonna juhi ja programmeerija rollist huvitatud õpilastel. Kursus annab vajalikud eelteadmised järgnevaks digilahenduse arendusprojektiks DigiTaru analüütiku ja/või testija rollis.

Valikkursuse “Tarkvara analüüs ja testimine” õpitulemused
Kursuse edukalt läbinud õpilane

 • kasutab tarkvara analüüsi ja testimise käigus korrektset oskussõnavara
 • analüüsib olemasolevate/konkureerivate tarkvaralahenduste puudusi antud valdkonnas
 • teostab tarkvara nõuete analüüsi, sõnastab selle põhjal tarkvara funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed arendusnõuded
 • planeerib tarkvaraprojekti testimise protsessi ja osalejate rollid.
  sõnastab eesmärgi, uurimisprobleemi ja uurimisküsimused tarkvara analüüsi ja testimiseks, koostab testiidee ja testilood
 • testib tarkvara konkreetse metoodikaga, kogudes kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid, analüüsib ja visualiseerib kogutud andmeid arvutiga
 • dokumenteerib ja esitleb testimise tulemusi uurimistöö vormis, kirjeldab ja järgib testimise dokumentatsiooni koostamise põhimõtteid.

Gümnaasiumi informaatika ainekava ülejäänud valikkursused on:

 • Digiteenused
 • Programmeerimine
 • Tarkvaraarendus
 • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine

Neil valikkursustel õpitu annab 10.klassi õpilastele ettevalmistuse, et 11. või 12.klassis osaleda rühmatööna teostatavas digiteenuste arendusprojektis, milles tarkvaratiimile omaseid erinevaid rolle mängides luuakse koos veebiteenuse, nutirakenduse vm prototüüp ja kaitstakse see üheskoos uurimistööna.

Tarkvara analüüsi ja testimise veebiõpiku autorid on Vanessa Vorteil (tarkvara-analüütiku kogemusega koolitaja), Jaak Laanpere (AS NetGroup tarkvara-analüütik) ja Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur).

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvara analüüs ja testimine on loodud Tallinna Ülikool, HITSA poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut