Valikõppeaine „Küberkaitse“ eesmärgiks on anda õpilastele ettekujutus küberkaitse olemusest ja distsipliinidest ning võimaldada neil omandada algteadmised antud valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus turvalise küberkeskkonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste turvateadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku küberturvalisuse teadlikkuse tõstmist.

 

 

 

Esimene baaskursus – INFOÜHISKOND JA ISIKLIK TURVALISUS – ei eelda erialateadmisi küberkaitsest, kuid eeldab, et informaatika ja ühiskonnaõpetuse baasalused – õppijate digipädevusmudeli III aste, on põhikoolis omandatud ning õpilastel on olemas valdkonna keerukuse mõistmiseks vajalikud pädevused digitaalses ohutuses ja küberhügieenis. Huvitatud koolidel on võimalus võtta baaskursus aluseks või luua selle põhjal oma kooli ainekava ning töökava.

Soovitame kursuse vältel korraldada erinevaid õppekäike ja kutsuda väliskülalisi: näiteks kaasata inimesi Kaitseliidu Küberkaitse üksusest (KL KKÜ), infoturbespetsialiste ja juriste nii avalikust kui ka erasektorist ja ülikoolidest ning kutsuda ka kohaliku omavalitsuse esindajaid. See tõstab antava kursuse väärtust.

 

Küberhügieen

Küberhügieen on digiseademete turvateadlik kasutus. Sarnaselt tavahügieeniga sisaldab see ohtude ja riskide teadvustamist ning nende vältimiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist.

 

Küberkaitse ainekavaga taotletakse, et õpilane:

* tunneb digitaalse ohutuse aluseid (sh isiku- ja tervisekaitse) ja kasutab neid teadlikult omaenda ja teiste turvalisuse tõstmiseks;

* on omandanud esmased oskused koduse IT-võrgu ja laiatarbeseadmete turvalisuse tagamiseks ning kaitsmiseks enamlevinud küberturbeintsidentide eest;

* teab Eesti e-riigi ning küberkaitse korraldust, e-riigi lahenduste ülesehituse põhimõtteid ning valdkondlikke õigusakte;

* oskab hinnata ja analüüsida vastuvõetavat infot kriitiliselt;

* oskab küberintsidenti kirjeldada ja dokumenteerida ning koostada asjakohase teatise pädevale ametiasutusele;

* teab küberkaitse, kõrgtehnoloogiliste konfliktide ning küberkuritegevuse ajalugu;

* mõistab küberkaitse seotust erinevate ühiskonnaeluvaldkondadega ja tulevikutrendidega;

* järgib demokraatlikke väärtusi ning on vastutustundlik;

* on Eestile lojaalne isik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit ja liitlasi kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;

* oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada praktikas ja tulevase eriala valikul.

Hindamine: Hindamisel kasutatakse sõnalist mitteeristavat hindamist – „Arvestatud“ või „Mittearvestatud“.

Õpitulemusi hinnatakse e-portfoolio alusel. E-portfoolio on personaalne veebipõhine keskkond (platvormi valib kool/õpilane ise), kuhu õpilane kogub kokkuvõtteid tunnis õpitud/käsitletud teemade kohta (nt milliseid teemasid tunnis käsitleti, mida uut õppis jne). Õpiülesanded sooritatakse ja e-portfooliot peetakse kas üksi või rühmatööna; e-portfoolio on üldiselt avalik, aga peab võimaldama ka piiratud ligipääsuga sisu.

Kursusel osalemine eeldab järgmiste vahendite kasutamist/olemasolu:

* üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht, kuid loenguid võib läbi viia ka arvutiteta ruumis;

* esitlusvahend (nt videoprojektor);

* failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda;

* juurdepääs infosüsteemidele ja internetile (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, rühmatöökeskkond, videoteek, e-koolikott);

* kursuse läbiviimiseks on olemas tehniline baas, nt kõrvaklapid ja mikrofonid, võrguseadmed ning need vastavad kehtivatele tervisekaitse nõuetele ja soovitustele;

* teised konkreetse valikõppeaine ainekava läbiviimiseks vajalikud vahendid: kirjanduse ja näidete kogum, eritarkvara vastavalt ülesannete iseloomule jne.

Muu vajalik:

Õpetajale – kui soovite pääseda ligi õpetaja abimaterjalile, siis kirjutade krista.mulenok@eata.ee

Kogukonna tugi õpiku rakendajale õpetajale – https://www.facebook.com/groups/kyberharidus

Küberkaitse materjali tutvustav video Inglise keeles.

Tagasiside on meile oluline

Andke oma kommentaar antud sisulehe kohta siin – kliki siia

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Küberkaitse on loodud Tiia Sõmer, Birgy Lorenz, Sten Mäses, ja Triin Muulmann poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut