Mõistete seletused

Persoona – toote või teenuse näidiskasutaja.

Stsenaarium – jutustav (tihti vabas vormis) kirjeldus (lugu), kuidas üks või mitu kasutajat (persoona) kasutavad teenust või toodet selleks, et oma eesmärgini jõuda.

MVP (minimum viable product), minimaalne elujõuline toode,  – Esimene versioon tootest, mida klient saab kasutada. Selle eesmärk on läbi proovida, kas idee “peab vett” ja kliendile toode meeldib.

Interaktsioonidisain – suhe asjade ja inimeste vahel, tehismaailma ja selle kasutaja vahel. Üldjuhul peetakse silmas, kuidas inimene suhtleb arvutiga (nutiseadmega) ja vastupidi.

Prototüüp – uue kavandatava toote mittetäielik esialgne teostus.

Osalusdisain (Participatory design) – lähenemine, kus toote disainimise protsessi kaasatakse võimalikult vara nii tellija kui klientide esindajad, et tagada toote maksimaalne vajadus sihtrühmale.

Informatsiooni arhitektuur – sätestab, kuidas on esitatud kasutajale mõeldud informatsioon ning peab aitama kasutajat suure ja keerulise informatsioonihulga seest leidma just teda huvitava või vajamineva osa.

Card sorting ehk kaartide sorteerimine – meetod, mida võib kasutada uue veebisaidi disainimisel, olemasoleva saidi ümberstruktureerimisel (näiteks kui kasutajad on hakanud kurtma, et veebisaidil on meeletu hulk informatsiooni ning enam pole võimalik mõistliku aja jooksul midagi leida). Menüüstruktuuri korrastamiseks on see üks lihtsamatest, samas aga palju kasu andvatest meetoditest, vähe aega ja muud ressurssi nõudev.

Sisukaart (site map) – skeem, mis kuvab, millistest osadest veebileht koosneb ja kuidas need osad on omavahel seotud (milliselt leheküljelt või menüüpunkti alt leiab näiteks kontaktid või fotogalerii).

Voodiagramm (flow chart) – vahend protsesside graafiliseks esitamiseks (visualiseerimiseks) kui ka analüüsiks. Näiteks koostavad disainerid voodiagrammid, mis illustreerivad, kuidas kasutajad nende veebilehel või rakenduses navigeerivad (liiguvad).

Sõrestikmudel – veebilehe või rakenduse vaade, mis kujutab ja visualiseerib lehel kuvatavat sisu ja funktsionaalsused selle struktuurist lähtuvalt.

Usability ehk kasutatavus või kasutajasõbralikkus on kasutaja ning kasutatava keskkonna ideaalselt kokku sobiv kooslus.

Juurdepääsetavus (Accessibility) – kehtestab nõuded veebilehekülgede juurdepääsetavusele ning pakub välja suunised nende täitmiseks nii veebilehe arendajatele kui ka sisutoimetajatele.

Valjult mõtlemise test (Think aloud protocol) – valjult mõtlemise testi käigus täidab kasutaja etteantud testimisülesandeid ning samal ajal räägib testimise käigus oma tegevustest, mõtetest ja otsustest. Kasutaja tegevused ja ja jutt salvestatakse audio ja / või videokujul.

Eye tracking – tehnoloogia võimaldab jälgida ja lindistada spetsiaalsete seadmete infrapuna peegeldusi inimsilma pupillidelt.

Fookusgruppi intervjuud – Fookusgrupi intervjuudeks (ka rühmaintervjuud) nimetatakse andmekogumisviisi, kus kasutatakse intervjuusid rühma liikmetelt täiendava info saamiseks pärast vastavasisulise uuringu läbiviimist. Selle eesmärgiks on uurida osalejate suhtumist ja arusaamist uuritavast teemast

„Liftimüük”  (elevator pitch) – lühike ja lööv äriidee esitlus, mida võib teha ükskõik kus ning mis ei vaja lisana esitlustehnikat.

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine on loodud Priit Tammets poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut