Valikkursus ” Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine ” on osa gümnaasiumi informaatika ainekavast. Kursuse eesmärk on tutvustada tarkvara kasutajaliidese disaini protsessi ja põhimõisteid läbi praktiliste tegevuste. See kursus on eelkõige mõeldud neile tarkvara-arendustiimi liikmetele, kes ise programmeerimisest huvitatud ei ole. Samas soovitame võimaluse korral selle kursuse läbida ka tarkvara-arendusmeeskonna juhi ja programmeerija rollist huvitatud õpilastel. Kursus annab vajalikud eelteadmiseks järgnevaks valikkursuseks “Tarkvara analüüs ja testimine”.

Õpiku esimeses peatükis tutvustame disaini ja prototüüpimisega seotud põhimõisteid.  Peatükid 2-8 kirjeldavad disainiprotsessi etappe, mille tarkvaraarenduse meeskond läbib nii enne programmeerimisega alustamist kui ka arendusprotsessi jooksul. Iga peatükk sisaldab põhimõistete ja -tegevuste selgitusi, näiteid ja harjutusi, mille abil omandatud teadmisi ja oskusi peaksid õpilased rakendama peatüki lõpul esitatud eluliste rühmatöö-ülesannete lahendamisel. Õpik on koostatud tagurpiditunni (Flipped Classroom) metoodikast lähtudes, mille puhul õpilased omandavad uue osa õpiku abil iseseisvalt enne tundi. Näost-näkku klassis kohtudes pühendatakse suurem osa ajast uusi teadmisi kinnistavatele rühmatöödele, mis on esitatud iga peatüki lõpul. Rühmatöö-ülesannete esitamiseks ja hindamiseks soovitame kasutada mõnda e-õppekeskkonda (nt. Google Classroom või Moodle), projektihalduse veebiplatvormi (nt. Trello või Wekan) või hoopis avatud rühmablogi (WordPress, Weebly).

Teemast sügavamalt huvitatud õpilaste jaoks on iga peatüki lõppu lisatud viited täiendavatele lugemismaterjalidele.

Õpikupeatükkides sisalduvate harjutuste tulemusi me hinnata ei soovita. Klassis sooritatavate rühmatöö-ülesannete hindamiskriteeriumid lepitakse kokku koos õpetajaga.

Kursuse iseseisval läbimisel soovitame õpilastel oma lahendusi võrrelda kaasõppijate omadega ning testida oma lahendusi sõbra, õe-venna või muu tuttava peal.

Kursuse õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud õpilane

  • selgitab mõisteid, mis on seotud disainiprotsessiga digiteenuste arendamisel
  • kirjeldab digiteenuste disainiprotsessi ja selle erinevaid etappe
  • valib lähtuvalt projekti olemusest sobivad töövõtted ja -vahendid disainiprotsessi läbiviimiseks
  • kirjeldab tarkvaradisainis sagedamini esinevaid probleeme ja selgitab, kuidas neid vältida
  • koostab disainiprotsessis persoonasid, stsenaariumeid, kontseptuaalseid mudeleid ja prototüüpe
  • põhjendab tehnoloogilisi valikuid oma projektis nii arendusmeeskonna liikmena kui kliendile

Gümnaasiumi informaatika ainekava ülejäänud valikkursused on:

  • Digiteenused
  • Programmeerimine
  • Tarkvaraarendus
  • Tarkvara analüüs ja testimine

Neil valikkursustel õpitu annab 10.klassi õpilastele ettevalmistuse, et 11. või 12.klassis osaleda rühmatööna teostatavas digiteenuste arendusprojektis, milles tarkvaratiimile omaseid erinevaid rolle mängides luuakse koos veebiteenuse, nutirakenduse vm prototüüp ja kaitstakse see üheskoos uurimistööna.

Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise veebiõpiku autorid on Priit Tammets (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse analüütik) ja Mart Laanpere (TLÜ vanemteadur).

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine on loodud Priit Tammets poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut