2 Sihtgrupi vajaduste kaardistamine

Taustauuring

Selleks, et välja selgitada, kuhu võiks uus ja planeeritav toode või teenus turul paigutuda ja kes võiksid olla potensiaalsed kasutajad, on vaja läbi viia taustauuring. Viise taustauuringu läbiviimiseks on mitmeid ning sõltuvalt projekti suurusest ja vahenditest (eeskätt aeg ja raha) on võimalik uuringut teostada ühel või mitmel meetodil.

Taustauuring aitab:

 • mõista, mis toimub sinu poolt valitud tegevusharus;
 • teada saada, kes on sinu poolt pakutava toote võimalikud kliendid;
 • kindlaks teha, kas toote jaoks on piisavalt kliente, kes on valmis ehk maksma küsitavat hinda.

Alljärgnevalt on välja toodud mõned taustauuringu meetodid.

Intervjuud

Intervjuusid viiakse läbi planeeritava teenuse potentsiaalsete kasutajatega. Intervjuud on ette valmistatud kindla struktuuri alusel (mitme kasutaja puhul sama ülesehitus), mis sisaldab kindla arvu teemasid, mida käsitletakse. Intervjuudest saadud informatsioon talletatakse ning analüüsitakse peale läbiviimist.

Intervjuud võivad katta kõiki kasutajatega seotud teemasid ja neid võib kasutada muuhulgas kasutajate emotsioonide, tunnete, päevaplaani kaardistamiseks ning ka selle kohta, kuidas nad teatud teenuseid või tooteid igapäevaselt kasutavad.

Juhised kasutajate intervjueerimiseks

 • Intervjuu peaks toimuma tüüpilises kasutuskohas (kui kasutaja kasutab üldjuhul teenust koolis, siis kohaks võiks olla samuti kool)
 • Väldi rangelt kindlaks määratud küsimusi (lase kasutajal oma mõtteid väljendada)
 • Pööra esmalt tähelepanu lõppeesmärgile, seejärel tegevustele
 • Ära tee kasutajast disainerit
 • Ära aruta tehnoloogilisi lahendusi
 • Väldi suunavaid küsimusi
 • Küsi lugusid, näiteid ja ringkäiku kasutuskohas
 • Suuna intervjuud vastavalt sellele, kuidas uued teemad esile kerkivad
 • Oska lugeda “ridade vahelt”
 • Kasutajate vaatlus

Näidisküsimused intervjuude läbiviimiseks

Proovi vastata järgnevatele küsimustele kui mõne kindla toote või teenuse kasutaja (mõni veebipood, sotsiaalmeedia lahendus vms). Peale vastamist saad küsimustiku koos vastustega arvutisse salvestada (eksport) ja analüüsimiseks kas grupikaaslastele või õpetajale edastada.

 

Kasutajate vaatlus

Kasutajate vaatlus on üks paremaid mooduseid teada saada, kuidas vaadeldavat teenust reaalsed kasutajad kasutavad. Öeldaks, et inimene harjub kõigega ja see kehtib ka muuhulgas halvasti üles ehitatud kasutajaliidese kohta. Me oleme kõik olnud olukorras, kus mõni veebileht väga keeruliselt üles ehitatud, kuid ajapikku õpime seal toimetama ja ühel hetkel on see muutunud tuttavaks ja koduseks. See aga ei tähenda, et probleem oleks kuhugi kadunud, kuid selle taasavastamiseks on hea moodus kaasata teisi kasutajaid ja jälgida, kuidas nemad seda sama lehte kasutavad.

Vaatluse kavandamine

 • Pane paika eesmärgid ja kogutava informatsiooni tüüp
 • Pane paika aeg, koht ja inimesed, keda vaadeldakse (soovitavalt võimalikult neutraalses ja kasutajale mugavas keskkonnas)
 • Otsusta, kuidas vaatluse tulemusi talletada
  • Märkmed, foto-, audio- või videosalvestus
  • Võimalik kasutada ka ekraanisalvestamise lahendusi, mis talletavad nii kasutaja käitumise ekraanil kui mõnel juhul ka kasutaja näoilmed ja audio (https://screencast-o-matic.com, https://silverbackapp.com jms)
  • Kasutaja nõusolek on vaatlustulemuste talletamiseks alati vajalik

Vaatluse läbiviimine

 • Tee kindlaks, et vaadeldavad on vaatluse toimumisest teadlikud
 • Vii läbi katsevaatlus
 • Ära häiri vaadeldavaid inimesi
 • Tee märkmeid ja täpsusta vajadusel hiljem
 • Kui võimalik, tee vaatluskohast foto
 • Kirjuta üles esmamuljed kohe pärast vaatlust

Näite kasutaja vaatlusest mobiilirakenduse näitel:

Kirjanduse analüüs

Kirjanduse ülevaadet võib läbi viia üsna projekti alguses, kui on teada juba esmane lähteülesanne, äriplaan ja projektiplaan. Kirjanduse analüüsi aluseks on vajalik teada juba nimekirja otsestest ja kaudsetest konkurentidest turul.

Kirjanduse analüüsi osana on mõistlik koostada kriteeriumitest lähtuv tabel, mis toob välja ja võrdleb näiteks konkurentide tehnilisi lahendusi (platform andmed). Lisaks otsitakse välja ja käiakse läbi avalik info järgmiste punktide kohta:

 • Äridokumentatsioon: turundusplaanid, turu-uuringud, kasutajate uuringud, kasutajatoe andmed
 • Avaldatud teadusartiklid
 • Teemakohased uudised meedias, tootearvustused
 • Teemakohased postitused ja arutelud sotsiaalmeedias

Konkurentsianalüüs

Enne konkurentide analüüsi tuleb välja selgitada, kes täpsemalt on sinu konkurendid ja mis on nende konkurentsieelis.

Konkurentsianalüüs annab ülevaate konkurentsisituatsioonist vaadeldaval turul – millised on juba praegu olemasolevad sarnased lahendused, kes on need välja töötanud ja milleks lahendusi kasutatakse. Konkurentsianalüüs vastab küsimustele:

 • Kes on meie peamised konkurendid?
 • Millised on konkurentide pakutavad tooted  või teenused?
 • Millised on konkurentide pakutavate toodete või teenuste omadused?
 • Kui suur on nende turuosa (mida spetsiifilisem toode, seda keerulisem on täpset turuosa määratleda)?
 • Mille poolest konkurendid eristuvad tarbijate jaoks (st millised on need konkurentide pakutavad toote või teenuse omadused, mida tarbijad tegelikult ostavad)?
 • Millised on meie konkurentsieelised?

Konkurentsieelis on ettevõtte pakutava toote või teenuse omadus, mida ettevõtte konkurendid kas ei suuda pakkuda (siis võib seda nimetada ka unikaalseks konkurentsieeliseks) või pakuvad seda halvemal tasemel.

Põhjused konkurentsianalüüsi läbiviimiseks

Konkurentsianalüüsi läbiviimine annab ettekujutuse nii konkurentide möödalaskmistest (kasutajatoe puudumine, jõudluse probleemid vms) kui ka sellest, miks mõni on edukam kui teised. Analüüsi tulemusel on võimalik leida, kuidas teised on lahendanud sarnaseid disainiprobleeme ja kuidas võib uus toode neid probleeme lahendada. Samuti on võimalik analüüsi abil hinnata kavandatud funktsionaalsusi sarnaste rakenduse juures

Konkurentsianalüüsi juures keskendu olulisele – ära võrdle korraga liiga palju süsteeme/ funktsionaalsusi/ probleeme. Kergema ülevaate saamiseks koosta võrdluse kriteeriumid ja vali võiamlikult ligilähedased süsteemid (rakendused, veebilehed).

Konkurentsianalüüsi ülesehitus

Järgi läbivalt kindlat struktuuri:

 • Lühikokkuvõte: eesmärgid, uurimisküsimused, kriteeriumid
 • Järeldused: üks leht/slaid järelduse kohta, koos ekraanipiltide fragmentidega
 • Võrreldud rakenduste profiilid

Ülesanne rühmatööks

Moodustage kolmeliikmelised rühmad ja valige analüüsiks üks järgmistest teenustest, mida ise olete kasutanud:

 • veebipõhine välksuhtlusteenus ja selle nutirakendus (nt. Facebook Messenger)
 • fotode jagamise teenus (nt. Snapchat)
 • veebibrauser (nt. Chrome)
 • mingi muu teile tuttav digiseade, veebiteenus või nutitelefoni rakendus

Iga rühmaliige kavandab ja viib läbi kas kasutajaintervjuu, kasutajavaatluse või konkurentsianalüüsi valitud toote/teenuse kohta, nii et kokku oleks rühmas kõik kolm tehtud.

Lisalugemist ja kasutatud allikad

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine on loodud Priit Tammets poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut