Sissejuhatus

Tere tulemast põhikooli informaatika “Infoühiskonna tehnoloogiad” kursusele!

Valikõppeaine „Infoühiskonna tehnoloogiad“ eesmärk on anda õpilastele ettekujutus informaatika valdkonna olemusest ja distsipliinist ning võimaldada neil omandada algteadmised selles valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse informaatikaõppe valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus infoühiskonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste digiteadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku infoühiskonna teadlikkuse tõstmist.

Ainekava põhikoolile.

Aine sobitub kursuste 1.-6. klassi informaatika ainete ja gümnaasiumi kursuste vahele, see tähendab, et kui olete õppijatega läbinud 1.-6. klassi kursused, siis on õpik õppijatele kasutamiseks sobiv. Samamoodi on soovitav, et samaaegselt läbivad õppijad ühiskonnaõpetuse aine, millega on loodud väga suur lõimumise võimalus. Kui te ei ole eelnevaid kursuseid õppijatega läbinud või samaaegselt ei toimu ühiskonnaõpetuse ainet, siis vajavad õppijad lisatuge mõistete selgitamisel ja ülesannete sooritamisel. Materjali osaks on ka sõnaraamat. Sõnaraamat ei korda juba madalamas astmes õpitut. Vajadusel pöörduge tagasi madalama astmete kursuse materjalide juurde kui teie õppijad vajavad nendes teemades tuge.

7.-9. klassi informaatikas on ka kursus digiloovtöö. Selle kohta saate materjali siit:  õpik ja TAIGA.

Kuna iga kool on eriline, siis töökava koostab iga õpetaja ise vastavalt oma õppijatele.

Töökava näidis I osa baasil.

2022-2023 toimus ka digiõpiku katsetamine järgmistes pilootkoolides:

 • Puhja Kool
 • Pärnu Rääma Kool
 • Viimsi Kool
 • Tallinna Laagna Gümnaasium
 • Rapla Kesklinna Kool
 • Väike-Maarja Gümnaasium
 • Tallinna 21. Kool
 • Tallinna Pääsküla Kool

………………………………..

Õpieesmärgid:

Peatükis “Infoühiskond” õpid:

 • kirjeldama infoühiskonna ja riiklike e-teenuste toimimist Eestis ja neid ka kasutama;
 • kujundama ja kaitsma oma digitaalset identiteeti, vältima kübermaailmas valitsevaid ohtusid ja neile adekvaatselt reageerima;
 • nimetama erinevaid IKT-ameteid ja kirjeldama, mida antud ametis tehakse ning milliseid eeldusi on vaja, et antud ametites töötada.

Peatükis “Internet suhtlus-, töö- ja õpikeskkonnana” õpid:

 • kasutama etteantud või enda valitud veebipõhist koostöökeskkonda sihipäraselt ja turvaliselt: liituma, valima turvalise salasõna, looma kasutaja profiili ning lisama materjale;
 • looma veebipõhise personaalse õpikeskkonna (nt e-portfoolio) ja reflekteerima selles oma õpikogemust;
 • kasutama eesmärgipäraselt kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi pakutavaid infosüsteeme ning ühismeedia platvorme.

Peatükis “Tehnoloogiline innovatsioon infoühiskonnas” õpid:

 • looma, kohandama ja avaldama digitaalseid õppematerjale (sh 3D-, liit- või virtuaalreaalsuse tehnoloogiate abil), lähtudes intellektuaalomandi kaitse headest tavadest ja taaskasutatava sisu litsentsi tingimustest;
 • kirjeldama tehisintellekti ja asjade interneti rakendusviise majanduses, avalikus sektoris, hariduses ja sellega kaasnevaid võimalikke ohtusid;
 • selgitama ava- ja suurandmete olulisust ja rakendusviise;
 • nimetama erinevaid IKT-ameteid ja kirjeldama, mida antud ametis tehakse ning milliseid eeldusi on vaja, et antud ametites töötada.

Hindamine:

 • Kursusel hindamine on arvestuslik.
 • Õpetaja otsustab millised ülesanded on mõistlik õppijatega läbida.
 • Soovitame aines hinnata õpilaste pädevusi tehnoloogia kasutamisel ja osalust aruteludes.

Õppeaines osalemine eeldab järgmiste vahendite kasutamist/olemasolu:

 • Arvuti, nutiseade, internet.

Õpetajaraamat PDF failide kujul: 

Õpetajale lisalugemiseks III kooliastme õpiku “Infoühiskonna tehnoloogiad” esimese osa kohta

Õpetajale lisalugemiseks III kooliastme õpiku “Infoühiskonna tehnoloogiad” teise osa kohta

Õpetajale lisalugemiseks III kooliastme õpiku “Infoühiskonna tehnoloogiad” kolmanda osa kohta

Toetavad näidisslaidid leiate iga peatüki alt enne lisalugemist.

Autorid: 

I osa: Birgy Lorenz, Maris Valdmets

II osa: Mart Laanpere, Tauno Palts

III osa: Birgy Lorenz, Maris Valdmets, Tauno Palts, Riin Saadjärv ja Reelika Väli.

Toetajad: 

Õppematerjalid on loodud projekti „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames, mille laiem eesmärk on õppijast lähtuva kaasaegse õpikäsituse rakendumise toetamine ja õppijate digipädevuse arendamine digikultuuri integreerimise abil õppeprotsessi. Tegevusega tagatakse vajaliku uuendusliku õppevara kättesaadavus üldhariduse ja kutsehariduse õppekavaliste eesmärkide saavutamiseks. Tegevuse periood on 01.05.2015-31.12.2023, kogumaksumus 29 131 795 EURi. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Litsents

Infoühiskond Copyright © by Birgy Lorenz, Maia Lust, Reelika Väli, Riin Saadjärv, Tauno Palts, Maris Valdmets, ja Mart Laanpere. All Rights Reserved.

Jaga seda raamatut