Õpiku kasutusjuhend

Põhikooli I kooliastme informaatika veebiõpik sobib nii õpetaja poolt juhendatud õppeks kui ka õpilase iseseisvaks, õpetaja poolt toetatud õppetegevuseks. Õpiku iga peatükk sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist materjali.

Õpikus on kolm põhiteemat:

  • Digitaalne ohutus
  • Kood
  • Digikunst

Õpiku peatükid on loodud viisil, mis võimaldavad nii põhiteemade tervikkäsitlust kui ka alateemade kasutamist erali teemana või mitme alateema integreerimist erinevate õppeteemadega. Samuti saab õpikut kasutada kas eraldi aines (näiteks informaatika valikaine), lõimituna teistesse ainetundidesse või huviringis.

Õpiku kasutamine ei eelda tingimata tegutsemist arvutiklassis, kuivõrd teemad on läbitavad ka ühisaruteluna, näiteks kasutades tavaklassis materjali kuvamiseks dataprojektorit. Samuti on võimalik materjaliga töötamine tahvelarvutis. Seega saab materjali kasutada nii tunnitööna kui ka kodus teemadega tutvumiseks. Õpiku abil on võimalik kavandada nii individuaalset- kui ka rühmatööd.

Õpikus kasutusel olevate mõistete defineerimisel on lähtutud prioriteetsuse järjekorras järgnevatest allikatest:

Õppematerjalide koostajad on Kairi Jaaksaar, Merlin Kirbits ja Mikk Oad.

Materjalid on Creative Commons 4.0 CC-BY litsentsi alusel avalikult kättesaadavad Pressbook keskkonnas (https://web.htk.tlu.ee/informaatika/opik1/).

Digiõpikud on kaasajastatud Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigri programmi toel.

Õpiku koostajad on tänulikud, kui märkate vigu ja puudujääke, ning sellest teavitate. Kommentaarid ja tähelepanekud on oodatud meiliaadressil eiops@eiops.edu.ee.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut