Tere tulemast põhikooli informaatika digiloovöö kursusele!

Valikõppeaine „Digiloovtöö“ eesmärk on anda õpilastele ettekujutus informaatika valdkonna olemusest ja distsipliinist ning võimaldada neil omandada loovtöö tegemine selles valdkonnas. Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse informaatikaõppe valdkonna üldised teadmised, mis kinnistatakse praktiliste tegevuste kaudu. Õppeaine eesmärk on panna alus digiloovtöö põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste digiteadlikkust ning valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku infoühiskonna teadlikkuse tõstmist.

Ainekava põhikoolile.

Aine sobib Infoühiskonna tehnoloogiad informaatika kursuse jätkukursuseks. Samamodi on abiks kui olete läbinud õppijatega eelnevad kursuseid. Kuna iga kool on eriline, siis töökava koostab iga õpetaja ise vastavalt oma õppijatele. Tasuks silmas pidada, et digiloovtöö tegemine toimub etapidena ehk sprintidena. Sellest täpsemalt õpetajaraamatus!

2022-2023 toimus ka pilootimine.

Pilootkoolid:

  • Pärnu Rääma Kool
  • Tallinna Laagna Gümnaasium
  • Valga Põhikool
  • Tallinna Pae Gümnaasium
  • Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
  • Tallinna Tõnismäe Reaalkool

………………………………..

Õpitulemused

Õpilane:
1) sõnastab digiloovtöö projekti eesmärgid, väljundid, tegevuskava ja ülesanded;
2) planeerib oma tegevusi;
3) vormistab arvuti abil digiloovtöö ja selle esitluse, lähtudes etteantud vormistusnõuetest, mallidest ja formaatidest ning intellektuaalomandi kaitse nõuetest;
4) panustab meeskonnaliikmena digiloovtöö tegemisse (nt robootika, asjade interneti, tarkvaraprojekti, veebisaidi, turvalisust puudutava lahenduse või animatsiooni kujul);
5) loob koostöös (ja/või digiloovtöö raames) lihtsama asjade interneti, robootika, turvalisuse või muu infoühiskonna tehnoloogia lahenduse elulises kontekstis (nt mudeli, prototüübi) ja kogub selle kohta tagasisidet;
6) koostab ja kannab ette (iseseisvalt või koos tiimikaaslastega) digiloovtöö raporti, posterettekande, kaitse- või liftikõne.

Hindamine:

  • Kursusel hindamine on arvestuslik.
  • Õpetaja otsustab millised ülesanded on mõistlik õppijatega läbida.
  • Soovitame aines hinnata õpilaste pädevusi tehnoloogia kasutamisel, ennastjuhtivust meeskonnatöös osalemisel ja lõpuesitlust/posterit.

Õppeaines osalemine eeldab järgmiste vahendite kasutamist/olemasolu:

  • Arvuti, nutiseade, internet.

Muu vajalik: 

Alusta lugemist Õpetajaraamatust, siin seletatakse ära digiloovtöö põhialused ja ülesehitus. Antakse ülevaade ka meeskonnatöö keskkonnast TAIGA. Õpikus on näited erinevatest digiloovtöödest läbi teoreetilise info. Tegelikkuses toimub õppijatega töö aga Taigas. Taiga on ka koht, kuskohast leiate kõikide materjalide projektitöö versiooni koos Kanban/Epic ja teiste huvitavate uute võimalustega.

Vali äärelt Sisu/Contents. Siis kliki lahti + märgist just see materjal, mida soovid uurida! Ja näedki kogu materjali sisu:)

Autorid: 

Maia Lust, Birgy Lorenz, Maris Valdmets, Tauno Palts, Riin Saadjärv.

Toetajad: 

Õppematerjalid on loodud projekti „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames, mille laiem eesmärk on õppijast lähtuva kaasaegse õpikäsituse rakendumise toetamine ja õppijate digipädevuse arendamine digikultuuri integreerimise abil õppeprotsessi. Tegevusega tagatakse vajaliku uuendusliku õppevara kättesaadavus üldhariduse ja kutsehariduse õppekavaliste eesmärkide saavutamiseks. Tegevuse periood on 01.05.2015-31.12.2023, kogumaksumus 29 131 795 EURi. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Litsents

Digiloovtöö Copyright © by Birgy Lorenz, Tauno Palts, Riin Saadjärv, Maris Valdmets, ja Maia Lust. All Rights Reserved.

Jaga seda raamatut