58 Andmetega tutvumine ja nende puhastamine

Enne andmete analüüsimist, tuleks andmetest saada ülevaade, sest sageli on töödeldavad andmetabelid väga suured ning nende manuaalne ülevaatamine on liiga ajamahukas. Pandas pakub andmete esmaseks ülevaateks mitmeid võimalusi.

 

Esimene tegevus, mida andmetabeliga teha, on teada saada kui suur on tabel ehk kui palju on selles ridu ja veerge. Selleks saab kasutada funktsiooni shape, mis tagastab kaheelemendilise enniku, kus esimene element on ridade arv ja teine veergude arv. Loeme kasvuhoonegaaside tabeli veebist, kus on andmed Euroopa riikide gaaside kogusest iga elaniku kohta vahemikus 1990-2018.

 

import pandas as pd

# Andmed
url = 'http://kodu.ut.ee/~merka123/plotly/kasvuhoonegaasid.csv'

csv = pd.read_csv(url, encoding='UTF-8', sep=';')

# Uurime, mitu veergu ja rida on selles tabelis.
print(csv.shape)
>>> %Run guido.py
  (33, 31)

Näeme, et tabelis on 33 rida ja 31 veergu. Järgmisena vaatame andmeid tabelis. Selleks, et mitte tervet tabelit väljastada, saab kasutada funktsioone head, mis tagastab read tabeli algusest, ja tail, mis tagastab read tabeli lõpust. Kuvame tabeli esimesed viis rida ja kümme viimast rida. Mõlemale funktsioonile võib anda argumendiks kuvatavate ridade arv, vaikimisi kuvatakse viis rida.

print(csv.head())
print(csv.tail(10))
>>> %Run guido.py
 GEO (Codes)                   GEO (Labels) ... 2017 2018
0     BE                      Belgium ... 10.8 10.8
1     BG                     Bulgaria ...  8.8  8.3
2     CZ                      Czechia ... 12.4 12.2
3     DK                      Denmark ...  8.9  8.9
4     DE Germany (until 1990 former territory of the FRG) ... 11.2 10.7

[5 rows x 31 columns]
  GEO (Codes)  GEO (Labels) 1990 1991 1992 ... 2014 2015 2016 2017 2018
23     SI    Slovenia  9.3  8.7  8.7 ...  8.1  8.2  8.6  8.4  8.5
24     SK    Slovakia 13.9 12.1 11.0 ...  7.6  7.7  7.8  8.0  8.0
25     FI     Finland 14.5 14.0 13.6 ... 11.1 10.4 10.9 10.4 10.7
26     SE     Sweden  8.5  8.4  8.3 ...  5.8  5.7  5.6  5.5  5.4
27     UK United Kingdom 14.1 14.3 13.9 ...  8.7  8.3  7.9  7.7  7.5
28     IS     Iceland 15.5 14.5 13.9 ... 16.1 16.6 16.9 17.4 17.5
29     LI  Liechtenstein  8.0  8.1  8.0 ...  5.4  5.3  5.0  5.1  4.8
30     NO     Norway 12.3 11.7 11.2 ... 10.8 10.8 10.5 10.2 10.1
31     CH   Switzerland  8.5  8.7  8.6 ...  6.6  6.5  6.4  6.3  6.1
32     TR     Turkey  3.9  4.0  4.0 ...  6.1  6.2  6.4  6.7  6.5

[10 rows x 31 columns]

Näeme, et esimeses veerus on riikide kahetähelised koodid, teises on riikide nimed ja ülejäänud veergudes on kasvuhoonegaaside kogused elaniku kohta aasta järgi.

Kuna loeme andmed tekstifailist, siis on oluline üle vaadata ka veergude andmetüübid. Üldiselt oskab Pandas ise määrata õiged andmetüübid, kuid igaks juhuks tasuks kontrollida. Selleks kasutame funktsiooni dtypes.

print(csv.dtypes)
>>> %Run guido.py
 GEO (Codes)   object
 GEO (Labels)   object
 1990      float64
 1991      float64
 1992      float64
 1993      float64
 1994      float64
 1995      float64
 1996      float64
 1997      float64
 1998      float64
 1999      float64
 2000      float64
 2001      float64
 2002      float64
 2003      float64
 2004      float64
 2005      float64
 2006      float64
 2007      float64
 2008      float64
 2009      float64
 2010      float64
 2011      float64
 2012      float64
 2013      float64
 2014      float64
 2015      float64
 2016      float64
 2017      float64
 2018      float64
 dtype: object

Andmetüübid on õiged. Ühtlasi nägime ka andmetabeli veergude pealkirju.

Järgmisena kontrollime, kas andmetes on puuduvaid või tundmatuid väärtusi. Kasutame isna funktsiooni, mis tagastab tabeli, kus on tõeväärtused, vastavalt, kas väärtus on NaN või mitte.

print(csv.isna())
>>> %Run guido.py
   GEO (Codes) GEO (Labels)  1990  1991 ...  2015  2016  2017  2018
 0     False     False False False ... False False False False
 1     False     False False False ... False False False False
 2     False     False False False ... False False False False
 3     False     False False False ... False False False False
 4     False     False False False ... False False False False
 5     False     False False False ... False False False False
 6     False     False False False ... False False False False
 7     False     False False False ... False False False False
 ....

Näeme, et tervet tabelit ei väljastata ja manuaalselt üle vaadata, kas mõnes veerus on puuduvaid väärtusi, on tülikas. Selleks, et loendada, kui palju on puuduvaid väärtusi veergudes, saab kasutada sum funktsiooni, mis oskab ka tõeväärtusi liita, kus True on 1 ja False on 0. Kasutame sum funktsiooni koos isna funktsiooniga.

print(csv.isna().sum())
>>> %Run guido.py
 GEO (Codes)   0
 GEO (Labels)  0
 1990      0
 1991      0
 1992      0
 1993      0
 1994      0
 1995      0
 1996      0
 1997      0
 1998      0
 1999      0
 2000      0
 2001      0
 2002      0
 2003      0
 2004      0
 2005      0
 2006      0
 2007      0
 2008      0
 2009      0
 2010      0
 2011      0
 2012      0
 2013      0
 2014      0
 2015      0
 2016      0
 2017      0
 2018      0
 dtype: int64

Näeme, et veergudes ei ole ühtegi puuduvat väärtust, sest kõikide veergude summa on 0.

Järgmisena teeme esmase analüüsi kogu tabelile, kus leiame veergude aritmeetilise keskmise, standardhälbe, maksimaalse ja minimaalse väärtuse, ülemise, alumise ja keskmise kvartiili. Kõik need karakteristikuid kasutatakse andmete iseloomustamiseks. Pandase moodulis on funktsioon describe, mille abil saame kõik eelnevalt nimetatud karakteristikud korraga leida.

print(csv.describe())
>>> %Run guido.py
       1990    1991    1992 ...    2016    2017    2018
 count 33.000000 33.000000 33.000000 ... 33.000000 33.000000 33.000000
 mean  12.427273 12.136364 11.451515 ...  9.209091  9.321212  9.193939
 std   5.775123  5.857037  5.416302 ...  3.505742  3.533125  3.541093
 min   3.900000  4.000000  4.000000 ...  5.000000  5.100000  4.800000
 25%   9.100000  8.700000  8.300000 ...  6.400000  6.700000  6.600000
 50%  11.100000 10.700000  9.800000 ...  8.400000  8.400000  8.300000
 75%  14.500000 14.500000 13.900000 ... 10.900000 11.000000 10.800000
 max  34.400000 35.600000 34.500000 ... 19.800000 20.000000 20.300000

 [8 rows x 29 columns]

Näeme, et arvutused tehti ainult nende veergudega, milles on arvud ja lisatud on ka väärtuste loendus iga veeru kohta (count). Järgnevas tabelis on selgitatud väljastatud karakteristikuid.

Väljund Karakteristik Selgitus
mean Aritmeetiline keskmine Väärtuste summa jagatud nende koguarvuga.
std Standardhälve Hajuvuskarakteristik, mis näitab tunnuse hajuvust (mida suurem, seda suurem on tunnuse hajuvus keskmisest).
min Minimaalne väärtus Väikseim väärtus
25% Alumine kvartiil Väärtus, millest väiksemaid või võrdseid väärtusi on ligikaudu 25%.
50% Keskmine kvartiil ehk mediaan Väärtus, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ligikaudu võrdselt.
75% Ülemine kvartiil Väärtus, millest suuremaid või võrdseid väärtusi on ligikaudu 25%.
max Maksimaalne väärtus Suurim väärtus

Üldiselt võime näha, et kasvuhoonegaaside kogused on aastate jooksul vähenenud. Selle järelduse iseloomustamiseks teeme joondiagrammi Eesti kasvuhoonegaaside koguste kohta 1990-2018. Joonise tegemiseks kasutame Matplotlibi moodulit.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Andmed
url = 'http://kodu.ut.ee/~merka123/plotly/kasvuhoonegaasid.csv'

csv = pd.read_csv(url, encoding='UTF-8', sep=';')

# Leiame tabelist Eesti andmetega rea, tagastatakse ühe reaga andmefreim
eesti_andmed = csv.loc[csv['GEO (Labels)'] == 'Estonia']

# Eraldame Eesti andmetes ainult arvulised andmed
eesti_aastad = eesti_andmed.iloc[:, 2:32]

# Valime andmed tabelist, kus on ainult Eesti arvulised andmed
eesti_aastad.iloc[0].plot.line()

# Joonise kuvamiseks peab kasutama show() Matplotlib moodulist
plt.show()

Lisame juurde ka telgedele ja diagrammile pealkirjad, muudame ka joone värvi.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Andmed
url = 'http://kodu.ut.ee/~merka123/plotly/kasvuhoonegaasid.csv'

csv = pd.read_csv(url, encoding='UTF-8', sep=';')

eesti_andmed = csv.loc[csv['GEO (Labels)'] == 'Estonia']


eesti_aastad = eesti_andmed.iloc[:, 2:32]

eesti_aastad.iloc[0].plot.line(xlabel="Aastad",
                ylabel="Kasvuhoonegaaside kogus, tonni elaniku kohta",
                title="Kasvuhoonegaaside kogused Eestis 1990-2018",
                color='#FF7F50')

# Joonise kuvamiseks peab kasutama show() Matplotlib moodulist
plt.show()

Teeme eelmise andmetabeli põhjal ka kaardi euroopa riikide kasvuhoonegaaside koguste kohta. Selleks kasutame Plotly moodulit.

import pandas as pd
import plotly.express as px

# Andmed
url = 'http://kodu.ut.ee/~merka123/plotly/kasvuhoonegaasid.csv'

csv = pd.read_csv(url, encoding='UTF-8', sep=';')

# locationmode -> riik kaardil ja andmed ühendatakse riigi nime järgi
# location -> veerg, kus saadakse riikide nimed
# color -> andmete veerg
# hover_name -> riikide nimesid kuvatakse hiirega riigile liikumisel
# color_continuous_scale -> värvipaleti määramine
# scope -> kuvatakse ainult Euroopa riike kaardil
# labels -> muudame kuvatavate andmete pealkirju
# title -> kaardi pealkiri
kaart = px.choropleth(csv, locationmode='country names',
           locations='GEO (Labels)',
           color='2018',
           hover_name="GEO (Labels)",
           color_continuous_scale=px.colors.sequential.Pinkyl,
           scope='europe',
           labels={'2018': "Kasvuhoonegaasid, tonni elaniku kohta", 'GEO (Labels)': 'Riik'},
           title="Kasvuhoonegaaside emissioon 2018")
kaart.show()
🌌 Joonise näide (klõpsa lingil): http://kodu.ut.ee/~merka123/plotly/kasvuhoonegaasid.html

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut