6 Järjend ja funktsioon

Järjend funktsiooni argumendina

Programmide kirjutamisel on mõistlik püüda tööd jaotada erinevateks osadeks – alamprogrammideks ehk funktsioonideks. Funktsiooni teemat võid korrata programmeerimise õpiku materjalidest.

Pythonis on juba mitmeid defineeritud funktsioone, millele saab anda argumendiks järjendi, näiteks max, min ja len. Ka funktsioonile print saab anda argumendiks järjendi.

a = [2, -3, 5, 1]
print(max(a))
print(min(a))
print(len(a))
print(a)

Järgmine funktsioon kontrollib, kas esimese argumendina antud järjendis on elemente, mis on suuremad teisest argumendist. Kui on, siis tagastatakse tõeväärtus True ja kui pole, siis tõeväärtus False:

def on_suuremaid(jarjend, piir):
  for i in range(len(jarjend)):
    if jarjend[i] > piir:
      return True
  return False

Oluline on tähele panna, et piirist suuremate elementide puudumist (return False) tohib kinnitada alles siis, kui kõik elemendid on läbi vaadatud. Leidumist saame kinnitada kohe, kui sellise elemendi leiame.

Pane tähele, et tegelikult saaks sama ülesannet lihtsamini lahendada funktsiooni max abil. Kui järjendi maksimaalne element on piirist suurem, siis on tulemus True, vastasel juhul False:

def on_suuremaid(jarjend, piir):
  return max(jarjend) > piir

Enesekontroll (1 küsimus)

 

Funktsioonina võime realiseerida ka mõne varemtoodud konstruktsiooni. Tabelit väljastava funktsiooni puhul ei tagastata midagi (täpsemalt tagastatakse None). See-eest toimub funktsiooni sees ekraanile väljastamine:

Näiteprogramm. Funktsiooniga väljastamine

def valjasta_tabel(tabel):
  for i in range(len(tabel)):
    for j in range(len(tabel[i])):
      print(tabel[i][j], end=" ")
    print()
 
arvude_tabel = [[1, 3, 5], [4, 6, 6], [3, 6, -3]]
valjasta_tabel(arvude_tabel)
print()
arvude_tabel2 = [[-1, 3, 5], [4, -8, 6]]
valjasta_tabel(arvude_tabel2)
print()
riimitabel = [['karu', 'maru', 'taru'], ['haru', 'varu', 'naru']]
valjasta_tabel(riimitabel)

Loomulikult võib funktsioon ka mingi väärtuse tagastada. Näiteks võib loendada, mitu positiivset elementi on etteantud tabeli (esimene argument) etteantud indeksiga (teine argument) veerus:

def positiivsete_arv_veerus(tabel, veeru_indeks):
  loendaja = 0
  for rida in tabel:
    if rida[veeru_indeks] > 0:
      loendaja += 1
  return loendaja

Enesekontroll (1 küsimus)

 

Järjend funktsiooni väärtusena

Funktsioon võib tagastada järjendi, mis võib olla kahemõõtmeline (või rohkemgi).

Koostame funktsiooni loo_diagonaalmaatriks(n), mille argumendi n väärtus näitab, kui suur ruutmaatriks tehakse. Maatriksi peadiagonaali elementidele anname väärtuse 1 ja kõikjale mujale väärtuse 0. Näiteks väljakutsumine loo_diagonaalmaatriks(3) peaks tagastama [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]. Kasutame ära teadmist, et peadiagonaali element on parajasti selline, mille rea- ja veeruindeks on võrdsed:

def loo_diagonaalmaatriks(n):
  maatriks = []
  for i in range(n):    # välimine tsükkel tekitab ridu
    rida = []
    for j in range(n):  # sisemine hoolitseb iga rea täitmise eest
      if i == j:     # tegemist on peadiagonaali elemendiga
        rida.append(1)
      else:
        rida.append(0)
    maatriks.append(rida)
  return maatriks

Proovi funktsiooni täiendada nii, et sellele antakse ka teine argument, mille väärtus kirjutatakse 1 asemel peadiagonaali elementideks.

Enesekontroll (3 ülesannet)

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut