37 NumPy ühemõõtmeliste järjendite funktsioonid

Sisseehitatud funktsioonid

Nagu ka Pythonil, on NumPyl endal sisseehitatud funktsioonid, mille abil saab järjendite kohta andmeid või vastavalt soovile neid töödelda. Järgnevalt vaatame lähemalt peamisi NumPy funktsioone ja mille jaoks neid kasutatakse.


Järjendi suurima/vähima väärtuse leidmine

Järjendist saab väga lihtsalt leida suurimat ja vähimat väärtust. Pythonis oleme kasutanud selleks funktsioone max(järjend) ja min(järjend). NumPys on need aga vastavalt: np.amax(järjend) ja np.amin(järjend).

# Järjendi suurim element
a = np.array([1, 2, 3])
print("Järjendi suurim element: ", np.amax(a))
>>> %Run guido.py
  Järjendi suurim element:  3
# Järjendi vähim element
print("Järjendi vähim element: ", np.amin(a))
>>> %Run guido.py
  Järjendi vähim element:  1

Järjendi aritmeetiline keskmine ja mediaan

Üks levinumaid matemaatilisi funktsioone on arvude aritmeetilise keskmise leidmine. Aritmeetiliseks keskmiseks nimetatakse arvu, mis saadakse antud arvude summa jagamisel liidetavate arvuga. Seda saab väga lihtsalt ka teha NumPy järjendiga, kasutades mean funktsiooni. mean funktsioon liidab automaatselt järjendi elemendid kokku ja jagab järjendi pikkuse ehk elementide arvuga. Vaatame näidet:

# NumPy järjendi keskmine väärtus

a = np.array([2, 8, 10, 6, 12])

# Leiame arvude keskmise väärtuse
print("Järjendi keskmine väärtus: ", np.mean(a))
>>> %Run guido.py
  Järjendi keskmine väärtus:  7.6

Sarnaselt saab leida ka mediaani, kasutades median funktsiooni. Mediaan on variatsioonirea keskmine liige ehk väärtus, millest suuremaid (või võrdseid) ja väiksemaid (või võrdseid) liikmeid on variatsioonireas ühepalju. Kui liikmeid on paarisarv, siis mediaaniks on variatsioonirea kahe keskmise liikme aritmeetiline keskmine.

# NumPy järjendi mediaan

a = np.array([2, 8, 10, 6, 12])
b = np.array([2, 8, 10, 6, 12, 5])

print("Järjendi mediaan (paaritu): ", np.median(a))
print("Järjendi mediaan (paaris): ", np.median(b))
>>> %Run guido.py
  Järjendi mediaan (paaritu):  8.0
  Järjendi mediaan (paaris):  7.0

Oma funktsiooni kasutamine

Numpy järjendi elementidel on võimalik rakendada otse ka kasutaja loodud funktsioone. Näiteks teeme funktsiooni, mis korrutab järjendi elemendid 3,14ga. Funktsiooni argumendiks on NumPy järjend ning funktsiooni sees korrutame selle järjendi 3,14ga. Meeles tuleb pidada seda, et funktsioon peab kindlasti tagastama, mitte väljastama, sest nii saame arvutatud järjendi muutujasse salvestada.

def korruta(lst):
    return lst*3.14

a = np.array([1, 2, 3, 4])
c = korruta(a)
print(c)
>>> %Run guido.py
  [ 3.14  6.28  9.42 12.56]

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut